Trung Đông & Châu Phi

 • 1 Nguyễn Tiến Đức  commercial affair at  Uzbekistan (Tadjikistan, Kyrgyzstan)  
  2 Vũ Việt Dũng  commercial affair at  Pakistan 0909855858
  3 Phạm Trung Nghĩa  commercial affair at  UAE 0932736868
  4 Nguyễn Quốc Hải commercial affair at  Arab Saudi 0933333030
  5 Phạm Thế Cường commercial affair at  Ai Cập 0917564692
  6 Nguyễn Việt Hải commercial affair at  Israel 0936934530
  7 Nguyễn Hồng Tiến commercial affair at  Nam Phi 01259339982
  8 Nguyễn Văn Mùi commercial affair at  An-giê-ri 0941575948
  9 Phạm Ngọc Cảnh commercial affair at  Ma rốc 0946572659
  10 Đào Mạnh Đức commercial affair at  Nigieria 0913579696