Liên hệ

Trụ sở trên toàn thế giới:

Hiệp hội Mạng độc lập trên toàn thế giới

Industriestrasse 30

8302 Kloten

Thụy sĩ

Tel. 1900 8003

Fax. 0236 3617 709

Mail to: danangexport@gmail.com